پژوهش عملیات شهری

تحقیق در عملیات شهری یا پژوهش عملیات شهری شیوه ای نوین برای طراحی یک شهر است. در طراحی شهر ها یکی از با اهمیت ترین کارها ،تحلیل دقیق شرایط موجود و برنامه ریزی برای شرایط آتی است به همین منظور روش های مختلفی برای تحلیل وضعیت شهر طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرد که هر کدام دارای ویژگی ها و نقاط قوت و ضعفی نسبت به هم می باشند. برخی از این روش ها عبارتند از

SWOT, SWOT A, AHP, ANP, PPS, DEMATEL, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, ELECTRE, ORESTE, SAW, LINMAP, TAXONOMY, MORRIS, HDI, SIR, DEA

اما UOR با استفاده از تجارب روش های قبلی توانسته مدل کاملتری برای تحلیل شهر و فضاهای شهری ارائه نماید. این روش دارای توانایی حل مسائل با پارامترهای نامحدود و تحلیل اطلاعات به صورت دیجیتال و با خطای بسیار پایین است. از طرف دیگر این .روش مبتنی بر استدلالات علمی بوده و سلیقه های شخصی جاری در تصمیم گیری حذف می گردند و توانایی خلاصه سازی اطلاعات را دارد.

.از دیگر توانایی های این روش توانایی تحلیل و ارزیابی دقیق پروژه های شهری و اولویت بندی آنها است. در این روش برای سنجش توان شهر از تحلیل سلامت شهر استفاده می شود.

.فرآیند تحلیل پژوهش عملیات شهری: در این روش ابتدا شهر بوسیله 92 پارامتر تحلیل می شود. این تحلیل ها برای شهر و مناطق شهری و نواحی و محلات تهیه می شود و به کمک این اطلاعات کیفیت شهر و مناطق شهری و نواحی و محلات از ابعاد زیر مطالعه و تحلیل می شود

بعد کالبدی-فضایی: مولفه عینی محیط -

بعد کالبدی-فضایی: مؤلفه ذهنی محیط -

بعد کالبدی-فضایی: مؤلفه عملکردی محیط -

بعد اجتماعی-فرهنگی: کیفیت قلمرو فردی و خصوصی -

بعد اجتماعی-فرهنگی: کیفیت عرصه همگانی و قلمرو عمومی -

بعد اقتصادی -

بعد کیفیت زیست محیطی -

مولفه مدیریتی -

تحلیل های بخشی: پس از انجام تحلیل های ابعاد کلان برای بررسی دقیقتر تحلیل های بخشی صورت می گیرد. این تحلیل ها از مقایسه 92 پارامتر اندازه گیری شده و ترکیب آنها به صورت های دیگر انجام می گیرید. غالبا هدف از تحلیل بخشی بدست آوردن حوزه پروژه های مورد نیاز برای بهبود شهر است.

پس از بدست آوردن حوزه پروژه ها ، تعدادی پروژه در هر حوزه توسط مشاور پیشنهاد می شود.

اولیت بندی پروژه: جهت اولویت بندی پروژه ها تاثیر پروژه ها بر شهر محاسبه می شود. برای محاسبه تاثیر پروژه ها بر شهر از تحلیل سلامت استفاده می شود.
تحلیل سلامت روشی است که سلامت شهر را محاسبه می کند و پس از بدست آمدن میزان سلامت شهر تاثیر هر پروژه بر سلامت شهر محاسبه می شود و اولویت بندی پروژه ها بر اساس تاثیر پروژه ها بر سلامت شهر است.