مدیریت طراحی

ماهیت و ذات مدیریت طراحی فکر کردن و عمل کردن به صورت راهبردی است و این ویژگی( عملکرد راهبردی داشتن ) اساساً مدیریت طراحی را متمایز ساخته است. یک سازمان  با مدیریت طراحی می تواند فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری  را تسهیل کند این به این معنا است که ما برای تصمیم گیری غالبا داده های مناسب نداریم به تعبیری دیگر می توان گفت مدیریت طراحی به نوعی مدیریت داده را پشتیبانی می کند و داده های استراتژیک را برای تصمیم گیری از یک فرایند تصمیم سازی بیرون می کشد  و این عملکرد ما را به هدف راهبردی سازمان نزدیکتر می کند . ( مدیریت تصمیم سازی)

مدیریت طراحی تنها زمانی موفق خواهد بود که توان سازمان را بررسی  کند و یک نمایش بصری دقیق و هدفمند از توان سازمان برسد که این همان مدیریت توانشرکت است.

یکی دیگراز ابعاد  مدیریت طراحی ،  انعکاس عملکرد مثبت آن بر مدیریت بحراناست . به عبارتی به کارگیری توان و ابزار و قدرت یک سازمان به سمتی که کمتر در وضعیت بحران باشد می تواند فرصت بیشتری برای بروز خلاقیت و پیشرفت سازمان داشته باشد.

همچنین مفهوم مدیریت طراحی با مدیریت تحقق پذیری سازمان نیز ارتباط دارد و شبیه یک کاتالیزور عمل میکند چون در غالب چارچوب های واضح و شفاف از پیش تعریف شده.

مدیریت طراحی در کنار تمامی مباحث تلاش می کند سلسله مراتب را  در ابعاد مختلف کلان،میانی و خرد مدیریت کند( مدیریت سلسله مراتب عملکردی ): سلسله مراتب تصمیمات ،سلسله مراتب اهداف ،سلسله مراتب فرصتها و تهدیدات ،سلسله مراتب چشم اندازها.

بعد مدیریت طراحی شهری از برایند مدیریت تصمیم سازی ، مدیریت توان ،مدیریت بحران و مدیریت سلسله مراتب عملکردی حاصل می شود.

 

منبع: کارشناسان شهرسازی شرکت مشاورین نقش خاک